Biznes Plus

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Biznes Plus chroni ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

  • budynki i lokale
  • elementy działki – budowle i elementy małej architektury,
  • urządzenia i wyposażenie,
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe) w miejscu ubezpieczenia i w transporcie ,
  • rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży,
  • nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu,
  • szyby od stłuczenia,
  • rzeczy należące do pracowników,
  • wartości pieniężne,
  • elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ogólne warunki ubezpieczenia są tak skonstruowane, że zakres ubezpieczenia może być dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego i terroryzmu, do którego  można dodawać ryzyka dodatkowe, takie jak dym, sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, żywioły (w tym powódź), zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, katastrofę budowlaną, upadek drzew i budowli.

Zestaw ryzyk nazwanych można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i nienazwane ryzyka wewnętrzne, czyli szkody elektryczne i awarię maszyn.

Jako dodatek do ubezpieczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, można ubezpieczyć urządzenia przenośne, wykorzystywane przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia oraz środki obrotowe w transporcie (cargo).

Ponadto umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o klauzule dodatkowe, na podstawie których można rozszerzyć zakres ubezpieczenia, włączyć do ubezpieczenia dodatkowe przedmioty lub koszty lub zmienić wskazane zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Po więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym.