Ubezpieczenia rolnicze

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to odpowiedzialne i trudne zadanie związane z wieloma ryzykami. Z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków oraz odpowiedzialności cywilnej, a także dobrowolnym ubezpieczeniem zwierząt gospodarskich oferowanymi przez Concretum Sp. z o. o. zyskasz poczucie bezpieczeństwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kto ma obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają:

  • gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym,  a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co ubezpieczamy?

Rolnik jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152).

Po więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym.